Pion Handlowy - Przedstawiciel Handlowy

Proces rekrutacji na stanowisko Przedstawiciela Handlowego składa się z czterech etapów:

I – Na początku analizujemy nadesłane CV sprawdzając czy kandydat spełnia stawiane wymagania formalne (miejsce zamieszkania, wykształcenie itp.). Oceniamy również dotychczasowe doświadczenia i możliwość przełożenia ich na pracę w Imperial Tobacco Polska S.A.

II – Z wybranymi osobami kontaktujemy się telefonicznie i weryfikujemy m.in. dostępność danego kandydata, jego doświadczenie, wyobrażenie na temat pracy przedstawiciela handlowego, a także oceniamy komunikatywność.

III – Kolejnym etapem jest wywiad kompetencyjny – rozmowa na temat motywacji, umiejętności i kompetencji kandydata, wymaganych na danym stanowisku. W spotkaniu bierze udział przedstawiciel działu Personalnego, bezpośredni przełożony oraz szef regionu. Ta metoda rekrutacji pozwala na rzetelną ocenę kompetencji, ponieważ wszyscy kandydaci oceniani są na podstawie jednego profilu kompetencyjnego. Poza tym, daje równe szanse zarówno osobom z doświadczeniem, jak i krótkim stażem, a nawet zupełnie bez doświadczenia.

IV – Ostatnim etapem jest próba terenowa. Biorą w niej udział 2-3 osoby, które pomyślnie przeszły etap poprzedni. Próba ta, daje kandydatowi możliwość podjęcia świadomej decyzji, dotyczącej przyszłej pracy. Odwiedzając przykładowego klienta, kandydat ma okazję sam przekonać się, na czym polega praca Przedstawiciela Handlowego i skonfrontować swoje wyobrażenia z rzeczywistością. Standardowo, każdy kandydat powinien odbyć dwie wizyty handlowe, co daje możliwość wzajemnego sprawdzenia się – zarówno przez Pracodawcę, jak i Pracownika.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą Przedstawiciela Handlowego prześlij swoje CV i list motywacyjny na adres: rekrutacja.dystrybucja@pl.imptob.com

Aktualne oferty pracy